Theo Witvliet

Aanbevelingen

Prof. Dr. L.A. Hoedemaker schreef een aanbeveling voor Kwaliteit van Leven - het humanisme van Martin Buber. Hij merkte o.a. op:
'Een belangrijke verdienste van het boek is dat het niet alleen een portret biedt van een belangrijk twintigste eeuws denker, maar een gesprek entameert met die denker vanuit een cultuur, die - aldus de schrijver - een humanistische kwaliteitsimpuls meer dan ooit nodig heeft. Aan levensloop en werk van Buber wordt volledig recht gedaan (alle relevante literatuur is verwerkt), maar tegelijk is het aldus ontstane verhaal van begin tot eind doortrokken van een verlangen om de relationaliteit als grondkenmerk van het menszijn opnieuw te ontdekken en relevant te maken voor een tijdsgewricht waarin de autonomie van het ik domineert en 'andere' mensen gereduceerd worden tot productiefactoren en rekensommen.'
'Een belangrijke bijkomende verdienste van het boek is dat heel duidelijk wordt dat Bubers antropologische en historische analyses geworteld zijn in theologie.
...Dat wil niet zeggen dat het boek alleen voor theologen interessant zou zijn. Integendeel, deze aanpak leidt er juist toe dat de relevantie en de existentiële betekenis van allerlei theologische gedachtegangen die elders wellicht weinig aandacht trekken helder voor het voetlicht worden gebracht.'

Prof. Dr. M. den Dulk schreef eveneens een aanbeveling voor Kwaliteit van Leven - het humanisme van Martin Buber. Hij merkte o.a. op:
'Wat mij frappeert, bij de lezing van dit werk, is dat het lijkt alsof de schrijver een eind optrekt met Martin Buber. Hij deelt als het ware een stuk van diens levensweg, waarbij hij terloops eigen ervaringen en leesvruchten inbrengt. De stijl waarin hij schrijft, sluit daarbij aan. Hij volgt geen rigide systeem van thema's, maar kiest de vloeiende lijn van de levensweg. Precies dat geeft de urgentie aan van het boek. Het laat voelen dat de schrijver deze gids nodig heeft om richting te kunnen geven aan zijn eigen levensweg, zonder dat hij met een recept of een leer wordt opgezadeld. Het gaat tussen beiden zoals Buber zelf de volwassen relatie beschrijft tussen leraar en leerling. Dit maakt het boek anders dan een biografie of monografie over een groot denker.'
'Naar mijn overtuiging zal dit boek, door stijl en opzet, voor velen toegankelijk zijn. En dat lijkt mij niet onbelangrijk. Het bemiddelt iets van de levenswijsheid van Martin Buber waardoor men tot bezinning komt. Het werkt als een antidotum tegen gedachteloos handelen.'

Recensies

Sophie - recensie door Klaas van der Zwaag

Tijdschrift voor Theologie - Jaargang 58, nummer 3, 2018 - recensie door Erica Meijers

Radix - Jaargang 43, nummer 4, 2017: recensie door Timo Slootweg.
Dit is een inspirerend boek, geschreven door Theo Witvliet, emeritus hoogleraar 'Geschiedenis van het christendom in de moderne tijd' aan de Universiteit van Amsterdam. Een 'essay', zoals de auteur het treffend noemt...
...Een recensie kan de rijkdom van Witvliets essay geen recht doen. 'Kwaliteit van leven' is een mooi geschreven, goed leesbaar en interessant boek dat ik iedereen kan aanbevelen. De recensie van Timo Slootweg in Radix is te vinden in de nieuwsbrief van Skandalon van 1 mei '18.

Woord & Dienst - januari 2018: recensie door Alida Groeneveld.
Witvliet neemt de lezer mee in wat hij waardevol vindt bij Buber. Hij combineert de biografie van Martin Buber met zijn gedachtegoed, geworteld in het chassidisme en de haskala...
..Witvliet is een begenadigd schrijver. Zijn enthousiasme heeft hij goed overgebracht; het boek is een uitnodiging om Buber weer ter hand te nemen.
Klik hier voor de volledige recensie.

Kerk & Israel Onderweg - dec. 2017: Boekbespreking door Reinier Gosker.
"Voor mij ligt het essay dat Theo Witvliet schreef over de Joodse filosoof Martin Buber (1878-1965). Ik bladerde erin, las een paar zinnen en werd gegrepen."
Klik hier voor de volledige recensie.

de Bezieling - nov. 2017: Theo Witvliet - 'De huidige tijd schreeuwt om Buber'
In de rubriek 'Mijn boek' interviewt Cees Veltman elke maand een hedendaagse zinzoeker over haar of zijn favoriete boek. Voor theoloog Theo Witvliet 'Ik en jij' van de joodse dialogische denker Martin Buber, een van de grootste filosofen van de afgelopen eeuw, die Jezus als zijn "grote broer" zag. Onlangs verscheen Witvliets nieuwste boek 'Kwaliteit van leven' over het werk van Buber, die in 1965 overleed. Witvliet is emeritus hoogleraar van de Universiteit van Amsterdam voor de Geschiedenis van het christendom in de moderne tijd.
Klik hier voor de volledige recensie.

Joods-Christelijke dialoog - aug. 2017: Boekbespreking door Hans Schravesande.
In hoeverre kunnen en moeten we nog naar transcendentie verwijzen? Dat is volgens Hans Schravesande de centrale vraag in het denken van Martin Buber. Hij stelt die vraag in zijn bespreking van het boek 'Kwaliteit van leven. Het humanisme van Martin Buber', geschreven door Theo Witvliet en uitgegeven bij Skandalon. Over de actualiteit van Martin Buber!
...Witvliet duidt zijn boek aan als een 'essay'. Dat houdt in dat het geen systematische inleiding is in het geheel van het werk van Buber. Dat sluit ook aan bij hoe Buber zelf zijn werk zag: als een verzameling essays, als pogingen om anderen te laten delen in wat onvoldoende gezien wordt, en wat zich moeilijk streng systematisch laat beschrijven.
'Kwaliteit van leven' is dus een persoonlijk geschreven boek, vanuit wat Witvliet in het bijzonder interesseert. Het is vooral geschreven vanuit de bezorgdheid over de tijd waarin wij leven. Al met al is het wel een 'essay', en geen pamflet. Het is een heldere en actuele inleiding in het geheel van Bubers werk, die ook kritische vragen niet uit de weg gaat. Zowel Bubers biografie als zijn belangrijkste filosofische werk 'Ich und Du' krijgen goed aandacht. Daarbij verwijst Witvliet soms verrassend naar waar hij in zijn eigen biografie en denken verwijzingen vindt naar waar Buber aandacht voor vraagt...
...Zo is het boek van Witvliet voor mij niet alleen een goede introductie in het werk van Buber, een belangwekkende vraag naar de actuele noodzaak hem te blijven lezen, maar ook een spannende vraag naar het belang en de mogelijkheid van een gelovig, en vooral bijbels humanisme in onze tijd, voor joden en christenen.
Klik hier voor de volledige recensie.

Volzin - mei 2017:  Jezus als grote broer
Theoloog Theo Witvliet zoekt de ontmoeting en de dialoog met een van de belangrijkste filosofen van de twintigste eeuw: Martin Buber.
...Theo Witvliet ontmoet Buber en gaat de dialoog aan. Op gedetailleerde, interessante wijze schrijft Theo Witvliet over Martin Buber, van wie hij veel afweet en die hij duidelijk bewondert. De lezer wordt meegenomen door het leven en de daarbij horende werken en ontwikkelingen van de grote filosoof en eindigt niet alleen met grondige kennis van Buber en diens filosofie, maar ook van het jodendom en de, voor Buber zo belangrijke, relatie tussen jodendom en christendom...
Klik hier voor de volledige recensie.

Bureau De Helling - tijdschrift van Groen Links - 2017, nr. 2
Wat betekent humaniteit in een wereld waarin steeds meer mensen zich terugtrekken in de eigen kring? Historische afstand kan helpen om scherper te zien wat er aan de hand is. Theo Witvliet ging in gesprek met Martin Buber (1878-1965) en herontdekte de betekenis van ontmoeting.
Klik hier voor de volledige recensie.

Vereniging voor Theologie en Maatschappij - Ophef - twintigste jaargang, nummer 2, 2017
Een kleine veertien jaar na Theo Witvliets Het geheim van het lege midden. Over de identiteit van het westers christendom verscheen onlangs bij uitgeverij Skandalon Kwaliteit van leven - Het humanisme van Martin Buber. Beide boeken heten 'essays'. Het zijn persoonlijke boeken die de lezer willen uitdagen tot kritisch meedenken over wat de schrijver bezighoudt.
In Het geheim van het lege midden ging het over de vragen'Wat betekent christelijke identiteit in de huidige pluralistische en multireligieuze maatschappij?' en 'Welke inbreng heeft het christendom in de conflicten over de 'multiculturele samenleving?' Als ingang tot de verkenning koos Witvliet het beeldverbod van de Hebreeuwse bijbel. De vragen rond identiteit en beeldvorming zijn nog actueler dan 14 jaar terug. De stigmatisering van vluchtelingen en migranten is alleen maar toegenomen. Grote levensverbanden waar mensen zich vroeger in opgenomen wisten, zijn nog verder uitgehold en identiteit is nog meer dan toen iets dat je in vermeende vrijheid kunt kopen. Kwaliteit van leven lijkt een logisch vervolg op Witvliets vorige boek. Ook in het denken van Buber gaat het over de vragen rond identiteit.
Klik hier voor de volledige recensie.

Speling - juni 2017
In Kwaliteit van leven laat theoloog Theo Witvliet zien dat Bubers humanisme ook in de gepolariseerde wereld van vandaag van grote betekenis kan zijn: werkelijke ontmoeting, echt gesprek, vertrouwen ondanks alles. In dit essay volgt Witvliet Bubers levensweg en gaat met deze godsdienstfilosoof in gesprek. Het resulteert in een spannende, intensieve ontmoeting.
Klik hier voor de volledige recensie.

Prof. dr. K.A.D. Smelik (bol.com)
..De auteur is erin geslaagd de verschillende onderwerpen helder te bespreken, met aandacht voor de actualiteit. Zeer geslaagde inleiding op het werk van een belangrijk filosoof. Lees hier de volledige recensie op bol.com

In de Waagschaal, juli 2017, nr. 8: Het Hebreeuwse humanisme van Martin Buber
'Tijden veranderen, en wij veranderen mee.' Maar voor een bezinning op onze steeds sneller veranderende tijd en op het huidige, ingrijpend veranderende mensbeeld, ontbreekt het ons doorgaans aan rust en aan afstand. Wanneer wij echter het geduld opbrengen om ons werkelijk te verdiepen in denkers uit vorige generaties, in de reuzen op wier schouders wij staan, dan raken wij door hen geïnspireerd en wordt onze blik gescherpt om onze eigen tijd beter te kunnen verstaan.
Vanuit deze gedachtegang is Theo witvliet zich gaan verdiepen in het leven en het werk van de filosoof en godsdienstwetenschapper Martin Buber (1878-1965).
Klik hier voor de volledige recensie.